Skip to content

Śląska Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym imienia Grzegorza Zymanka w Chorzowie Posts

Ulgi dla osób niepełnosprawnych na terenie Chorzowa

Śląskie Wesołe Miasteczko

Całodniowy karnet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem można zakupić w specjalnej cenie 50 zł. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów w Biurze Obsługi Klienta. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Regulamin nie wskazuje stopnia niepełnosprawności.

Śląski Ogród Zoologiczny

Osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki:

od 1 kwietnia do 31 października – 8 zł

od 1 listopada do 31 marca – 5 zł

Bilet wstępu dla emeryta i rencisty, a także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej towarzystwa opiekuna w każdą środę – 3 zł

Kolejka linowa „Elka”

KL Elka przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna. Przewóz osób niepełnosprawnych odbywa się wyłącznie w gondolach. Przejazd w jedną stronę 8 złotych, w obie strony 12 zł.

Regulamin zamieszczony na stronie internetowej nie wskazuje stopnia niepełnosprawności.

Planetarium Śląskie

Seanse popularne – bilet ulgowy 6 zł. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są renciści, po okazaniu właściwego dokumentu. Bezpłatny bilet wstępu przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Górnośląski Park Etnograficzny

Bilet ulgowy dla dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: 1 zł. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolniona z opłaty za wstęp okazuje ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Parkowa Kolej Wąskotorowa

Bilet dla osoby niepełnosprawnej – 3 zł.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Baseny Chorzów

Godzinny bilet wstępu – 6 zł – niezależnie od dnia tygodnia czy godziny. Opiekun osoby niepełnosprawnej – według cennika. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności (cele pozarentowe)

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać, po spełnieniu określonych warunków, z szeregu form pomocy, do których należą m.in.:

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m.in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu);
 • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności do celów pozarentowych?

Instancją wydającą orzeczenia (jak również legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowe) na terenie miasta Chorzów jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kruszcowej 22. Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Orzeczenie o niepełnosprawności do 16. r.ż.

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, za niepełnosprawną są następujące kryteria:

 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych (określonych w rozporządzeniu) przekraczający 12 miesięcy,
 • niezdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,
 • znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu bądź poza nim.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r.ż. (Dz. U. 2002 nr 17 poz. 162).

Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nie 16. roku życia.  O okresie tym decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez ustawowego przedstawiciela dziecka.

Ważne: W świetle przepisów dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16. roku życia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r.ż.

W orzeczeniu PZON/MZON określa się jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności: osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innych osób (samoobsługa, poruszanie się, komunikacja).
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności: osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Lekki stopień niepełnosprawności: osoba o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Te dwie przesłanki nie muszą występować łącznie, czyli posiadanie jednej z nich daje możliwość zaliczenia do stopnia lekkiego.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza zatrudnienia danej osoby na otwartym rynku pracy, czyli poza zakładami pracy chronionej. Pracodawca chcący zatrudnić osoby o takim stopniu niepełnosprawności musi przystosować stanowisko pracy do ich potrzeb. Kontrolę nad zapewnieniem przez pracodawcę odpowiednich warunków sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Krok po kroku

 1. Drukujemy wniosek, w zależności od wieku osoby ubiegającej się o orzeczenie:

Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydruku wniosku, zapraszamy do biura Fundacji lub do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie ul. Kruszcowa 22 (pokój nr 52).

2. Wnioskodawca (lub jego przedstawiciel ustawowy) wypełnia i podpisuje wniosek. Jeśli mają Państwo z tym problem, chętnie pomożemy!

3. Najważniejszym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie od lekarza. W tym celu udajemy się do lekarza prowadzącego (specjalisty), który wypisuje zaświadczenie, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Proszę pamiętać, że zaświadczenie ważne jest 30 dni. Niewłaściwie wypełnione zaświadczenie lekarskie (np. brak daty wystawienia, nieczytelne zapisy lekarskie, brak podpisu lekarza, jego pieczęci, nieautoryzowane poprawki na zaświadczeniu, pozostawienie rubryk bez wypełnienia) jest obarczone brakiem formalnym. Zaświadczenie nieaktualne lub z ww. brakami uniemożliwia wszczęcie postępowania. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia powinno być wydrukowane na jednej kartce.

Do wniosku dołączamy również:

 • kserokopie kartotek z przychodni specjalistycznych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez lekarza prowadzącego lub poradnie
 • kserokopie innej dokumentacji medycznej wraz z oryginałem do wglądu celem uwierzytelnienia  lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG,  audiogram itp.)
 • opinię psychologiczną – w przypadku epilepsji lub gdy wnioskodawca/dziecko jest pod opieką psychiatry lub psychologa
 • badanie: pole widzenia oraz ostrość wzroku – w przypadku schorzeń okulistycznych
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ) – orzeczenia ZUS, KRUS, KIZ, MSWiA (oryginał i kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

4. Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie ul. Kruszcowa 22 (pokój nr 52, I. piętro). Wnioski można składać we wtorki i czwartki w godzinach od 08:00 do 12:00. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, której wniosek dotyczy (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną – osoby od 16 do 18 roku życia). Wniosek o kontynuację orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem ważności orzeczenia (w miesiącu, w którym kończy się orzeczenie).

UWAGA! Jeżeli mają Państwo problem dotyczący jakiejkolwiek kwestii dotyczącej ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności, serdecznie zapraszamy do kontaktu – na pewno pomożemy! 🙂

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204914 oraz http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=119451551632189889

Nowa strona Fundacji!

Serdecznie witamy na nowej stronie Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym im. Grzegorza Zymanka w Chorzowie!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Fundacji poprzez menu dostępne po lewej stronie.

Zapraszamy do kontaktu z nami – w końcu wszystko co robimy jest dla Was!